ppp.wschowa.info » Materiały archiwalne » Zmiany w szkolnictwie zawodowym.BIP

Zmiany w szkolnictwie zawodowym.

Gimnazjaliści mogą wybierać między następującymi typami szkół ponadgimnazjalnych:

1) ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA,

2) TECHNIKUM,

3) LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE.

Uczeń, który chce zdobyć zawód już po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej ma do wyboru dwa typy szkół: technikum oraz zasadniczą szkołę zawodową. Kończąc czteroletnie technikum uzyska wykształcenie średnie, a kończąc trzyletnią ZSZ uzyska wykształcenie zasadnicze zawodowe z możliwością jego uzupełnienia w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych (od razu od drugiej klasy tego liceum).

Największą zmianą w kształceniu zawodowym będzie podział każdego zawodu na kwalifikacje oznaczone odpowiednio porządkowymi symbolami: K1, K2, K3. Zdobycie każdej z nich będzie potwierdzane odrębnie w ramach egzaminów zewnętrznych. Dzięki temu możliwe będzie szybsze przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych. Po wprowadzeniu zmian każdy zawód będzie opisany za pomocą oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych pozwalających na samodzielne wykonywanie zadań zawodowych. W zależności od zawodu będą to jedna (zawody nauczane głównie w ZSZ), częściej dwie lub nawet trzy kwalifikacje (dominują zawody nauczane w technikach) (www.men.gov.pl). W obrębie pokrewnych zawodów wymagane są często te same kwalifikacje, co oznacza, że uczeń, który zdobędzie w trakcie nauki szkolnej kilka pokrewnych kwalifikacji będzie mógł wykonywać więcej niż jeden zawód.

Przykład:

Zawody: elektromechanik i elektryk. Elektromechanik to zawód wymagający opanowania jednej kwalifikacji: montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych (K1). Z kolei elektryk to zawód dwukwalifikacyjny: pierwsza to montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (K1), druga to montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (K2). Wspólny dla obu zawodów obszar wiedzy i umiejętności to kwalifikacja nr 1. Uczeń, który potwierdzi na egzaminie trzy ww. kwalifikacje, będzie w pełni przygotowany do wykonywania dwóch zawodów.

Aby potwierdzić zdobycie każdej kolejnej kwalifikacji uczeń będzie musiał zdać egzamin, co oznacza, że w trakcie nauki ponadgimnazjalnej każdego czeka nie jeden egzamin, ale tyle, ile kwalifikacji potrzeba do wykonywania danego zawodu. Od września przez pojęcie egzamin zawodowy będziemy rozumieć egzamin z zakresu jednej kwalifikacji.

Egzaminy będą przeprowadzane w ciągu całego roku szkolnego, co umożliwi cząstkowe potwierdzanie kwalifikacji w toku nauki szkolnej (jedyne zastrzeżenie dotyczy uczniów techników – do egzaminu potwierdzającego ostatnią kwalifikację w zawodzie powinni oni przystąpić nie później niż do końca lutego w ostatnim roku nauki). Egzaminy będą organizowane przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, natomiast przeprowadzane będą w szkołach, placówkach i u pracodawców.

Uzyskanie świadectwa o nabyciu kwalifikacji to pierwszy krok do uzyskania dyplomu potwierdzającego posiadanie uprawnień do wykonywania danego zawodu. Dyplom otrzyma osoba, która:

1) posiada wymagany dla danego zawodu poziom wykształcenia – wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie (wynika to stąd, że technika, szkoły zawodowe kształcą w innych zawodach);

2) zdała egzaminy ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

Po ukończeniu szkoły absolwenci będą mogli uzyskać dodatkowe uprawnienia biorąc udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych w formach pozaszkolnych – zdobycie nowych uprawnień będzie możliwe w czasie o wiele krótszym niż w toku obecnego kształcenia w szkole.

http://gimnazjumgp.pl/admin/editor/userfilesimage/image/doradztwo_zawodowe/sciezki_ksztalcenia_reforma.png