ppp.wschowa.info » Materiały archiwalne » Oferta działu poradnictwa zawodowegoBIP

Oferta działu poradnictwa zawodowego

 mgr Magdalena Lissowska - Ast - pedagog, mgr Anika szlemp - Jasiak - psycholog

DZIAŁ PORADNICTWA ZAWODOWEGO

UCZNIOM

 • Porady i badania indywidualne obejmujące :

 • pomoc w wyborze:

- zawodu

- szkoły

- kierunku studiów

 • pomoc w określeniu:

  - predyspozycji zawodowych

  - uzdolnień

  - zainteresowań

  - cech osobowości.

Zajęcia warsztatowe
w zakresie:

 • samopoznania

 • rozwijania umiejętności inter-
  i intrapersonalnych,

 • aktywizacji wyboru zawodu

 • umiejętności aktywnego poszukiwania pracy (dla szkół ponadgimnazjalnych)

 • trening twórczego myślenia

 • trening skutecznego uczenia się

 • Pakiet maturzysty - mnemotechniki, autoprezentacja, trening radzenia sobie ze stresem

  NAUCZYCIELOM

 • Spotkania
  z radami pedagogicznymi w celu:

  • zapoznania z ideą orientacji
   i poradnictwa zawodowego

  • przeprowadzania szkoleń nt. Poradnictwa zawodowego
   w szkołach,

  • pomocy
   w tworzeniu wewnątrzszkolnego systemu orientacji zawodowej.

  • wskazywania możliwości wykorzystywania różnorodnych działań podejmowanych dotąd na terenie szkoły w celu rozwijania orientacji zawodowej oraz możliwości podejmowania nowych działań na rzecz orientacji..

  • porady indywidualne dla wychowawców klas i nauczycieli nt. Wprowadzania elementów orientacji na lekcjach przedmiotowych
   i godzinach wychowawczych

   ''Grupa Wsparcia'' dla doradców zawodowych

RODZICOM

 • Zajecia wykładowe nt. Rodzic doradcą zawodowym swojego dziecka. Czynniki istotne w podejmowaniu decyzji.

 • Porady indywidualne dla rodziców, którzy chcą aktywnie uczestniczyć
  w rozwoju zawodowym swoich dzieci.

Informacje dodatkowe:
·  Jednocześnie informujemy, iż istnienie możliwość  zgłoszenia zapotrzebowania na zajęcia z innej, interesującej Państwa problematyki.
·  Zapotrzebowanie na przeprowadzenie zajęć należy pisemnie złożyć w Poradni z około miesięcznym wyprzedzeniem.
·  Szczegółowe informacje o czasie trwania spotkania oraz jego formie można uzyskać u pracowników poradni