ppp.wschowa.info » Materiały archiwalne » „Zły dotyk” – kampania społecznaBIP

„Zły dotyk” – kampania społeczna

 

Dzieci skrzywdzone przez zły dotyk chc± stać się niewidoczne

www.zlydotyk.pl

Na podstawie wyników polskich badań można szacować, że co siódme dziecko

jest ofi ar± jakiejformy wykorzystywania seksualnego przed ukończeniem

15. roku życia. Wbrew powszechnej opinii, w większoci przypadków sprawcami

wykorzystywania seksualnego dzieci s± osoby dobrze im znane

np. członkowie i przyjaciele rodziny.

Aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo, musimy wiedzieć, jak informować je

o zagrożeniach oraz jakie sytuacje i zachowania dzieci powinny nas niepokoić.

Dzieci nie potrafi ± same powstrzymać sprawców wykorzystywania seksualnego.

To my, doroli, musimy wiedzieć, jak należy postępować, gdy podejrzewamy,

że dziecko jest wykorzystywane seksualnie.

Dowiedz się jak najwięcej o problemie wykorzystywania seksualnego dzieci

objawach, sposobach ochrony i pomocy dzieciom.

Materiały edukacyjne znajdziesz na www.zlydotyk.pl

Pomóż dziecku w uzyskaniu wiedzy dotycz±cej seksualnoci, rozwoju

oraz zdrowych zachowań seksualnych.

Powiedz dziecku, że ma prawo odmówić zrobienia czego,

co wydaje mu się niewłaciwe albo wzbudza w nim lęk.

Wyjanij dziecku różnicę pomiędzy dobrymi a złymi sekretami.

Rozmawiaj z dzieckiem o sprawach zwi±zanych z seksualnoci±.

Buduj otwart± i opart± na zaufaniu relację z dzieckiem od pierwszych

lat jego życia. Zawsze uważnie wysłuchuj jego obaw i lęków.

Poinformuj dzieci o możliwoci otrzymania wsparcia i rady

także w formie anonimowej: przekaż numer telefonu zaufania:

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży lub 0 800 12 12 12

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka.

Najważniejsze! Ucz±c dziecko, jak ma chronić się przed zagrożeniami

nigdy nie zapominaj, że to Ty jesteodpowiedzialny za jego bezpieczeństwo.

www.zlydotyk.pl

25% kobiet i 8% mężczyzn dowiadcza wykorzystywania seksualnego w dzieciństwie (WHO 2001).

Największe ryzyko wykorzystania seksualnego dotyczy dzieci w wieku poprzedzaj±cym okres dojrzewania: 8 – 12 lat.

Wykorzystywanie seksualne dziecka może trwać przez wiele lat, czasami aż do wieku dorosłego.

Większo¶ć przypadków wykorzystywania seksualnego dzieci nigdy nie zostaje ujawniona.

W 80% przypadków wykorzystywania seksualnego dziecko zna sprawcę.

Zapewnij dziecku bezpieczeństwo!

Jak chronić dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym? Poradnik dla rodziców i profesjonalistów. 1 379.23 KB
Pomoc dzieciom wykorzystywanym seksualnie. Poradnik dla pedagogów, nauczycieli i opiekunów dziecka. 1 239.15 KB