ppp.wschowa.info » Historia poradniBIP

Historia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej we Wschowie

 

Wschowska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna działa od 1 września 1970 roku. W momencie powstania nosiła nazwę Poradnia Wychowawczo-Zawodowa, a pierwotna jej siedzibą była jedna z 3 najpiękniejszych zabytkowych kamieniczek przy Placu Jedności Robotniczej 3. Poradnia powstała na fundamencie Wschowskiego Ośrodka Selekcyjnego, funkcjonującego w mieście w latach 60-tych. Początki działalności poradni były trudne i obfitowały w problemy lokalowe.
Pierwotnie zajmowała tylko jedno pomieszczenie, które nie odpowiadało standardom wymaganym dla gabinetów specjalistycznych. Z tego też powodu, znaczną część działalności diagnostycznej prowadzono na teren szkół działających w mieście.
Opiekę merytoryczną nad poradnią sprawowała Wojewódzka Poradnia Wychowawczo-Zawodowa w Zielonej Górze a zwłaszcza Pani
Mira Dąbrowska, uczestnik ważniejszych działań wschowskiej poradni.
Pierwszą kadrę poradni stanowiły trzy osoby. Funkcję kierownika powierzono
Bożenie Chmielowicz, stanowisko psychologa objął Antoni Chmielewski a sekretarzem została Jadwiga Karaczewska.
Ze względu na bardzo małą obsadę kadrową, głównie realizowane były zadania związane z poradnictwem zawodowym
i rozpoznawaniem przyczyn niepowodzeń w nauce.
Największymi kłopotami z jakimi borykała się Poradnia , był brak wielu podstawowych testów badawczych.
W 1972r. w związku z remontem kamieniczek, Poradnia została przeniesiona do jednego pomieszczenia w Szkole Podstawowej nr 2 we Wschowie. Trudne warunki lokalowe nie sprzyjały rozwojowi zarówno poradni jak i rozwojowi kadry.
We wrześniu 1974r. Poradnia otrzymała nową lokalizację na II piętrze budynku przy ulicy Daszyńskiego 2. Uzyskano pięć nowych pomieszczeń , w których obok sekretariatu i gabinetu dyrektora, urządzono gabinet psychologiczny, pedagogiczny, logopedyczny oraz pracownię poradnictwa zawodowego. Wszystkie gabinety zostały wyposażone w nowy sprzęt, zakupiono podstawowe wyposażenie gabinetu logopedycznego. Wyposażenie niezbędne gdyż, dyrektor Poradni ukończyła studia podyplomowe w zakresie logopedii na UMSC w Lublinie. Istniało też, olbrzymie zapotrzebowanie środowiska na prowadzenie terapii logopedycznej.
Przybyli też Poradni kolejni pracownicy, byli to
pedagog Bożena Rogozińska i psycholog Henryk Gasiula.
Rejonem działania Poradni był cały powiat wschowski.
Statut nowej placówki przedstawiał nam „ … poradnię jako placówkę oświatowo-wychowawczą, typu specjalnego, zadaniem której jest udzielenie pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w dziedzinie zapobiegania trudnościom wychowawczym oraz ich rozwiązywaniu, jak i wyboru przez młodzież kierunku kształcenia i zawodu …”
W roku 1975 doczekaliśmy się zmian terytorialnych województw i Wschowa została przyłączona do województwa leszczyńskiego. Zmienił się również rejon działania Poradni, która nosiła nazwę Miejska Poradnia Wychowawczo-Zawodowa i swoim zasięgiem obejmowała rejon miasta i gminy Wschowa, miasta i gminy Szlichtyngowa, gminę Wijewo gminę Mochy i gminę Włoszakowice.
Poradnia wschowska podlegała pod Wojewódzką Poradnię Wychowawczo-Zawodową w Lesznie a nadzór pedagogiczny sprawowało Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lesznie.
Poradnia stanęła w obliczu nowych zadań, związanych m.in. z wyrównywaniem startu szkolnego, wczesnego wykrywania i korygowania nieharmonijnego rozwoju dzieci przedszkolnych. Nowe zadania zapoczątkowały powstanie w poradni specjalistycznych działów takich jak :
· terapii i diagnozy logopedycznej,
· niedostosowania społecznego,
· trudności w nauce szkolnej,
· dojrzałości szkolnej,
· selekcji,
· poradnictwa zawodowego.
W Poradni zatrudniono nowych pracowników merytorycznych
pedagoga Brygidę Romanowicz oraz Jolantę Józefiak.
Obsada kadrowa poszczególnych działów przedstawiała się następująco :
niedostosowanie społeczne – mgr A. Chmielewski,
· selekcja – mgr H. Gasiula,
· trudności w nauce – mgr B. Rogozińska,
· dojrzałość szkolna – mgr B. Romanowicz,
· poradnictwo zawodowe – Jolanta Józefiak,
· logoterapia – mgr B. Chmielowicz.

Dobre warunki lokalowe, nowe obowiązki, młoda kadra oraz szybki rozwój oświaty przyczynił się również do gwałtownego rozwoju wschowskiej poradni. Pracownicy oprócz specjalistycznych badań, podejmowali liczne szkolenia dla nauczycieli,organizowano wystawy pomocy naukowych w Lesznie, wydawano liczne materiały metodyczne oraz konspekty zajęć.
W 1976r. z Poradni odchodzą A. Chmielewski i H. Gasiula
a zostają zatrudnione psycholog R.Giżyńska i B. Branicka, na ½ etatu. W 1977 roku na miejsce R.Giżyńskiej i B. Branickiej została zatrudniona psycholog Katarzyna Klak-Korona, w roku 1979 na miejsce B.Romanowicz zatrudniono Barbarę Majer do działu opieki nad dzieckiem przedszkolnym oraz psychologa Teresę Mocek i A. Bobowską na ½ etetu.
W roku 1982 na emeryturę odeszła sekretarz Poradni Pani
Jadwiga Karaczewska, na jej miejsce przyjęto Panią Krystynę Doga.
Od roku 1984 obserwujemy w Poradni ponownie ruch kadrowy. Do pracy zostaje przyjęta
socjolog Alicja Swat a odchodzi pedagog B. Majer i psycholodzy T. Mocek oraz A.Bobowska w 1987 pracę w Poradni zaczyna psycholog Barbara Moczulska , w 1989 pedagog Magdalena Lisowska – Ast oraz Dorota Starżyk-Buczek a w 1991 pedagog Krystyna Dębicka. Zatrudnieni pedagodzy i psycholodzy poradni podejmują kolejne wyzwania a ścisła specjalizacja w poszczególnych działach , to kolejne lata propagowania wśród uczniów i nauczycieli poradnictwa i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
W roku 1992 doczekaliśmy się ponownych zmian, została zlikwidowana Wojewódzka Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lesznie a nasza Poradnia z dniem 1 października 1993 roku zaczęła funkcjonować jako publiczna placówka o nazwie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Terenem jej działania były miasto i gmina Wschowa i Szlichtyngowa oraz gminy Wijewo i Przemęt.
Funkcję dyrektora nadal pełniła
Bożena Chmielowicz .
Pożegnaliśmy w tym czasie, odchodzącą na emeryturę
pedagog Jolantę Józefiak a do pracy zwerbowano psycholog Stanisławę Raus .
Poradni przybywało zadań, praca jednak nie zmieniła się : zebrania z rodzicami, rady pedagogiczne, kursy, szkolenia, badania dzieci. Z inicjatywy pracowników poradni powstała świetlica terapeutyczna TPD, prowadzona przy ścisłej współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Wschowa. Świetlica była pod opieką niezastąpionej
pedagog Krystyny Dębickiej ,aż do 2001 roku. Ponadto uruchomiono „Telefon Zaufania” oraz wprowadzono do terapii jąkania metodę „Echa”
Zmiany terytorialne w kraju przyniosły również zmianę przynależności Poradni, Wschowa weszła w skład Powiatu Nowosolskiego. Od 1 stycznia 1999r. organem prowadzącym Poradnię było Starostwo Powiatowe w Nowej Soli, nadzór pedagogiczny sprawowała Pani
Sławomira Morawska z ramienia Kuratorium Oświaty w Gorzowie, Delegatura w Zielonej Górze.
Samodzielność ekonomiczną Poradni pogłębiło przybycie nowej i niezbędnej siły w postaci
księgowej Pani Anety Wolak - Bieleckiej . W tym czasie, pożegnaliśmy również odchodzącą na emeryturę pedagog Krystynę Dębicką. Mieliśmy jednak jeszcze okazję z nią popracować, gdyż natłok zadań umożliwił zatrudnienie jej na ½ etatu do kończ czerwca 2001 roku.
Rokiem przełomowym dla Poradni okazał się rok 2001.Powstał Powiat Wschowski, który przejął prowadzenie Poradni. Zaistniałe zmiany postrzegaliśmy bardzo pozytywnie. Od samego początku organ prowadzący, rozumiał potrzeby poradni, związane m.in. z koniecznością zmiany siedziby placówki.
Doczekaliśmy się również zmiany na stanowisku dyrektora, po 32 latach, odeszła od nas na zasłużoną emeryturę
Bożena Chmielowicz a stanowisko objęła Stanisława Raus . Nie pożegnaliśmy się jednak na zawsze z Panią Bożeną Chmielowicz, gdyż pracowała jeszcze w poradni jako logopeda, na ½ etatu do sierpnia 2004 roku. Nasze szeregi zasiliły nowe młode siły w postaci, psychologa Marka Michalskiego oraz pedagog Magdaleny Józefiak-Mieżowiec, która była razem z nami do sierpnia 2004r. i odeszła do Szkoły Podstawowej w Lginiu.
Starania Pani Dyrektor Bożeny Chmielowicz oraz Starostwa Powiatowego nie poszły na marne i 13 maja 2003 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowej siedziby we Wschowie przy ulicy Zacisze 1. Uroczystość została połączona z obchodami 33 rocznicy powołania placówki.
W starej siedzibie, przy ulicy Daszyńskiego, nie tylko brakowało pomieszczeń badawczych, były też utrudnione warunki architektoniczne / wąski korytarz /, co nie sprzyjało właściwej atmosferze pracy badawczej i terapeutycznej.
Nowa siedziba została dostosowana do przyjmowania dzieci niepełnosprawnych. Oprócz sekretariatu i gabinetu dyrektora, Poradnia posiadała siedem nowocześnie wyposażonych gabinetów. Wyposażenie meblowe do sali poradnictwa zawodowego zostało przekazane nieodpłatnie przez Wschowską Fabrykę Mebli , a wyposażenie gabinetu małego dziecka zasponsorowała poznańska IKEA. Gabinet rehabilitacji wyposażono w podstawowy sprzęt przeznaczony do terapii ruchowej.
Nareszcie mieliśmy warunki, sprzyjające wykonywaniu naszych zadań.

Rok 2004 przyniósł następne zmiany kadrowe, pożegnaliśmy odchodzącą na emeryturę pedagog Bożenę Rogozińską
a powitaliśmy logopedę Martę Takuśki i Barbarę Augustyniak, pedagog Ewę Chmielewską oraz rehabilitanta Annę Huzar.
W tym czasie kadra pedagogiczna liczyła 11 osób i pracowała w 5 specjalistycznych działach, takich jak:
· dział Opieka nad małym dzieckiem od 0 do 6 roku życia
- mgr Ewa Chmielewska,
· dział Opieka nad dzieckiem w wieku szkolnym kl.I-VI ,
- mgr Katarzyna Klak-Korona
- mgr Dorota Starżyk-Buczek
· dział Opieka nad młodzieżą gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

- mgr Alicja Swat
- mgr Barbara Moczulska
· dział Poradnictwo i orientacja zawodowa
- mgr Magdalena Lissowska – Ast
- mgr Marek Michalski
· dział Diagnoza i terapia logopedyczna
- mgr Barbara Augustyniak
- mgr Marta Takuśki
· dział Rehabilitacji i usprawniania ruchowego
- Anna Huzar
Rok 2005 to zmiany na stanowisku dyrektora, pożegnaliśmy
Stanisławę Raus, która przekazała stanowisko mgr Iwonie Lipowy.
W celu zapewnienia wyższej jakości usług świadczonych przez Poradnię, wzbogacono placówkę w pomoce diagnostyczne
i terapeutyczne. W celu archiwizacji przebiegu zajęć terapeutycznych zakupiono kamerę video oraz dyktafon. Ponadto Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu przekazało nieodpłatnie Poradni 4 komputery z głośnikami i mikrofonami, drukarkę laserową, laptop skaner oraz programy do terapii pedagogicznej i logopedycznej.
Nauczyciele Poradni podnosili swoje kwalifikacje zawodowe na studiach podyplomowych i kursach doskonalących, uczestniczyli w licznych sympozjach i konferencjach naukowych.
Na terenie szkół i przedszkoli dla nauczycieli, uczniów oraz rodziców prowadzono Punkty Konsultacyjne, umożliwiające prowadzenie porad, konsultacji oraz zajęć terapeutycznych.
W 2006 roku nasze grono opuścili psycholodzy Barbara Moczulska oraz Marek Michalski a powitaliśmy
psychologa Anikę Szlemp i Beatę Libner.

          Największe zmiany kadrowe zachodzą w dziale opieki nad małym dzieckiem, gdyż odeszła z PPP Ewa Chmielewska, a do realizacji zadań w tym dziale zostają zatrudnione psycholog Lucyna Kurpisz (½ etatu) i pedagog Magdalena Józefiak-Mieżowiec (½ etatu).
  W 2009 roku z poradni odchodzi
Marta Takuśki, a na jej miejsce zostaje zatrudniona logopeda Iwona Lasota-Bartkowiak.
  Pracownicy poradni nadal podnoszą kwalifikacje zawodowe.
Iwona Lasota-Bartkowiak oraz Anika Szlemp –Jasiak uzyskują dyplomy potwierdzające nabycie kwalifikacji z zakresu surdopedagogiki czyli pedagogiki niedosłyszących
i niesłyszących. Dzięki temu specjalistyczną pomoc uzyskały najmłodsze dzieci
z zaburzeniami słyszenia Jest to związane z zapotrzebowaniem środowiska lokalnego na utworzenie poradni specjalistycznej zajmującej się dziećmi głuchymi, niedosłyszącymi, niewidomymi, niedowidzącymi i autystycznymi.
  Poradnia rozszerza swą ofertę o warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze rodziców pt.”Szkoła dla rodziców”. Zwiększa się sieć punktów konsultacyjnych
w szkołach oraz wprowadza stałe godziny konsultacji dla nauczycieli. Nieustannie wzbogaca się księgozbiór i warsztat pomocy diagnostycznych, a młodzi pracownicy osiągają kolejne etapy awansu zawodowego.
  Rok 2010 jest godny podkreślenia przede wszystkim z tego względu, że obchodzimy w nim jubileusz 40-lecia istnienia poradni. Placówka bierze udział
w Ogólnopolskiej kampanii społecznej na rzecz ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym „ Zły dotyk”. Pracownicy poszerzyli swoją wiedzę na ten temat, a psycholog biorący udział w konferencji naukowej „Przemoc seksualna wobec dziecka” podzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem opracowując materiały zamieszczone na naszej stronie internetowej.
Z okazji naszego jubileuszu zostanie rozpowszechniona w środowisku lokalnym ulotka informacyjna zawierającą pełną ofertę świadczonej przez nas pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Przygotujemy również galerię zdjęć „Poradnia w obiektywie.”
  W roku szkolnym 2010/11 zachodzi  wiele zmian kadrowych. Odchodzą z pracy dyr
Iwona Lipowy, Beata Libner, Barbara Augustyniak-Kostka i Lucyna Kurpisz.
  Od 1 września do 31 października obowiązki dyr. placówki pełni psycholog
Katarzyna Klak-Korona. Na stanowisko psychologa zostaje zatrudniona  Weronika Kołodziej
  W listopadzie 2010r.  funkcję dyrektora poradni obejmuje 
Anna Gbiorczyk, a wraz
z początkiem nowego roku  do pracy w dziale opieki nad małym dzieckiem witamy psychologa 
Beatę Błażewicz-Sip .
  Przed kadrą staje konieczność wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu placówki, co jest wynikiem nowych rozporządzeń MEN dotyczących statutu poradni oraz szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych. Zmienia się również nasza misja i wizja. Chcemy pełnić w środowisku służebną rolę, wspierać przedszkola, szkoły i placówki w niesieniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Nasza misja jest rozwinięciem akronimu PPP=Poznajemy-Potrafimy-Pomagamy. Mając świadomość zmian zachodzących w edukacji, występowaniu zjawiska wielokulturowości w środowisku szkolnym, nasza wizja brzmi „Otwarci na siebie. Otwarci na Europę. Myślimy globalnie. Działamy lokalnie.”

  W 2011 roku czekają nas kolejne zmiany kadrowe, panią Weronikę Kołodziej na stanowisku psychologa zastępuje pan Grzegorz Jankowski.

   Wznowione zostają zajęcia "Szkoły dla rodziców i wychowawców", w których udział biorą rodzice i nauczyciele. Zajęcia prowadzone są przez realizatorów mgr Alicję Swat i mgr Anikę Szlemp - Jasiak. Prowadzące ukończyły również II część Szkoły dla Rodziców pt. Rodzeństwo bez rywalizacji, która również poszerzyła ofertę Poradni.

       Nasi pracownicy poszerzają swoje kompetencje, celem podniesienia jakości pracy placówki, jak również zwiększenia jej oferty i zapewnienia naszym klientom możliwości pełnej diagnozy z zakresu surdo i tyflo pedagogiki.   Dzięki czemu nasza Poradnia została wskazana przez Lubuskiego Kuratora Oświaty jako placówka uprawniona do wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci niedosłyszących i niesłyszących.

      Kolejne zmiany kadrowe  pana Grzegorza Jankowskiego zastępuje  mgr Anna Frąckowiak.

    W dniu 16 marca 2012 roku odbył się I Festiwal Szkół i Usług Doradztwa Zawodowego zorganizowany przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną we Wschowie, przy współudziale Powiatowego Urzędu Pracy we Wschowie. Pomysłodawcami i koordynatorami projektu są pani Magdalena Lissowska - Ast i Anika Szlemp - Jasiak. Ideą Festiwalu było zgromadzenie wszystkich szkół powiatu wschowskiego, celem przybliżenia ich oferty rodzicom i uczniom. Koordynatorzy współpracowali w zakresie organizacji z działającą na terenie Poradni Grupą Wsparcia dla Doradców Zawodowych. Pozytywna ewaluacja naszego przedsięwzięcia, zachęca nas do wpisania Festiwalu w  plan pracy na następny rok. 

     W 2012 roku poszerzamy naszą ofertę o zajęcia wakacyjne dla dzieci będących pod opieką Paradni pt. Przechytrzyć nudę. Środki pozyskujemy z  projektu dofinansowania przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa. Koordynatorem projektu jest pani Anika Szlemp - Jasiak. Radość dzieci i pozytywne opinie ze strony rodziców i ich opiekunów stają się dla nas mobilizacją do przeprowadzania tych zajęć co roku.

      W roku 2012 pani Anika Szlemp - Jasiak kończy kurs kwalifikacyjny z zakresu tyflopedagogiki. Od 1 stycznia 2013 roku, nasza Poradnia zostaje wskazana przez Lubuskiego Kuratora Oświaty jako placówka uprawniona do wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci niedowidzących i niewidomych.  

     W roku 2013 panią Beatę Błażejewicz - Sip na stanowisku psychologa zastępuje mgr Marta Majcher. Od listopada 2012 roku obowiązki dyr. placówki pełni pedagog mgr Alicja Swat, na czas nieobecności dyrektora.

     8 marca 2013 roku odbywała się II Festiwal Szkół i Usług Doradztwa Zawodowego pod hasłem " Miejsce na mądre decyzje". Organizatorami Festiwalu są Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna i Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Cieszymy się, gdyż udało nam się poszerzyć ofertę wystawiających się placówek o szkoły policealne i wyższe. Uczniom zaproponowalismy również nowość w postaci testów komputerowych diagnozujących zdolności i skłonności zawodowe.

   Na terenie Poradni działają Grupy Wsparcia dla Doradców Zawodowych,Pedagogów i Psychologów Szkolnych oraz Logopedów.  W miarę możliwości prowadzone są szkolenia wewnątrz grup wsparcia. Od 2012 r.  Poradnia odpowiadając na zapotrzebowanie pedagogów z podległych nam placówek organizuje szkolenia -  2012 r.- spotkanie z psychiatrą dziecięcym, w 2013 r, mediacje rodzinne, a w roku 2014 Interwencję kryzysową. 

   7 marca 2014 r. odbył się III Festiwal Szkół i Usług Doradtwa Zawodowego pod hasłem " Od szkoły do zawodu". Tym razem nowością była prowadzona równolegle do Festiwalu Konferencja dla dyrektorów szkół, doradców zawodowych oraz przedstawicieli Urzędu Miasta i Powiatu. Celem konferencji było szerzenie idei poradnictwa zawodowego na terenie naszego powiatu oraz dzielenie się dobrymi praktykami przez szkoły z naszego regionu.